black-hert

A Complete Guide Book for Thalassaemia

 • Author : Tufan Kanti Dolui
 • ISBN : 9789385274305
 • Edition : 1st Ed. 2017
 • Size : 14 CM X 22 CM
 • Pages : 120
 • Price : INR 150.00 / USD 37.5
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Îõþ±á ë×ÂÈÂó¿MÃõþ üg±Ëò ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± ¿ß· ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± ßÂî ›¶ß±Ëõþõþ ýûþ· ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± Îõþ±Ëáõþ ù„í ¿ß ¿ß· ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± ¿ß ÎåÒ±ûþ±Ëä ÛõÑ ¿ßÂö±Ëõ üÑS¿÷î ýûþ· ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ±ûþ ÕòɱòÉ Îõþ±Ëáõþ üÑS÷í ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± Î÷æõþ ÕüÅà¿é ÎßÂò öÂûþ±õý· ; Îß±ï±ûþ ÛõÑ ß±Ëðõþ ÷ËñÉ Ûý× ÕüÅà Îðà± û±ûþ· ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± Îû ýËûþËå î± ¿ßÂö±Ëõ æ±òËî Âó±õþõ· ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ±õþ ¿ä¿ßÂÈü± ÂóX¿î ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± Îõþ±Ëá Õ±S±™L Îõþ±áÏËðõþ ¿òûþ¿÷î ûP ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± Îõþ±áÏõþ à±ðÉ Îß±ò ñõþËíõþ ýÝûþ± ë׿äÂÈ· ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± ›¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ë×ÂÂó±ûþ ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± ›¶¿îÂËõþ±Ëñ ü÷±Ëæ ¿õ¿öÂi§ ™¦Ëõþõþ ÷±òÅø Ý Î¦¤BåñËüõÏ üÑáêÂËòõþ öÓ¿÷ß± ; ïɱù±Ëü¿÷ûþ± ›¶¿îÂËõþ±Ëñ õþ±ËæÉõþ ›¶ßŠ ; ¿õ« ïɱù±Ëü¿÷ûþ± ¿ðõü Ý ßÂ÷ÇüÓÓäÂÏ

 • INR Price - 150.00
 • USD Price - 3.75

INR and USD price is Applicable For India , Nepal , Bhutan , Bangladesh only. For any other country,
please fill our Enquiry Form.

Review